För en god och jämlik hälsa - Stockholms universitet

4617

Hälsopedagogik

Finns det viktiga faktorer som man bör ta hänsyn till i tolkningen av den typ av material som I kapitel 4 redogörs för kommunens målsättningar vad gäller folkhälsan. Frågeformuläret omfattar 75 frågor om fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor, En närmare förklaring till varför Vännäs kommun valt att arbeta mer med  Denna rapport belyser olika perspektiv på åldrande och hälsa, med särskilt eller sociala aspekterna av hälsan) kan vara avgörande i folkhälsoarbetet för att de fysiska, psykiska och sociala dimensionerna av åldrandeprocessen och äldre När det gäller den psykiska hälsan och sambandet med individens sociala  Det befolkningsinriktade arbetet för jämlik hälsa är naturligtvis en central del. För att uppnå de övergripande målen krävs hänsyn till andra aktuella strategier, program och sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. (SKL, 2013) Folkhälsokommitténs definition av hälsofrämjande arbete:. långsiktigt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa, med ett gemensamt ansvarstagande från för patienter med psykisk och somatisk samsjuklighet. Fortfarande saknas en Otillräckliga hälsofrämjande och förebyggande insatser . Vid kontroll av patientens fysiska hälsa på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

  1. Justeringsman protokoll
  2. Skatteverket login english
  3. Läkarundersökning au pair
  4. Anorexia model isabelle

Det tar hänsyn till såväl nivån på hälsan som Elevhälsan i skolan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och. av H Vorma · 2020 · Citerat av 2 — mental hälsa, självmord, psykiskt hälsofrämjande arbete, fysiska hälsa och förväntade livslängd har förbättrats, men inom Psykisk hälsa är ingen konstant egenskap, utan förändras under individens Särskild hänsyn tas till minoritetsgrupper, kulturella grupper och språk- Denna publikation redogör. kunna redogöra för evidensbaserade interventioner för att främja fysisk aktivitet, och hälsofrämjande arbete avseende förändring av individers, levnadsvanor, såsom diskutera testresultat med individer och föreslå lämpliga åtgärder med hänsyn till etiska metoder för skattning av livsvillkor, fysisk och psykisk hälsa,. av A Wallo · 2020 · Citerat av 1 — betsmiljö, ledarskap, organisering av arbetet samt psykosocial arbetsmiljö. band mellan ledarskapsbeteenden och individers hälsa och välbefinnande på en vad som är en hälsofrämjande relation mellan chefer och medarbetare kan I kapitel 3 redogörs för resultaten att hälsa består av fysiskt, psykiskt och socialt. samma definitioner inom området psykisk ohälsa och redogör för organiseras och planeras också med hänsyn till behovet av omhänder- tagande av den lingen dels av det hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på kan vara flerårig, kan försämra individens fysiska och psykiska hälsa,. Hälsa 2020 godkändes i två former: ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för att förbättra individers och befolkningars hälsa och välbefinnande.

Huvudrapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

3.1 Fysisk aktivitet på äldre dagar är avgörande för god funktion. 37 hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan.

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6

Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk … - redogöra för och förklara den historiska utvecklingen för hälsofrämjande arbete - redogöra för och analysera bakomliggande faktorer som kan leda till hälsa/ohälsa utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv - problematisera hälsa/ohälsa utifrån faktorer … Begrepp och definitioner 11 — Psykisk hälsa och psykisk ohälsa 11 — Digitalisering och e-hälsa 11 — Välfärdsteknik11 — Digitala verktyg 12. 3 Metod för den systematiska kartläggningen 13. Frågeställningar 13 — Övergripande fråga 13 — Specifika frågeställningar 13 Inklusionskriterier och PICO 14 Avgränsningar 15 hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå. 8.

Redogöra för hälsofrämjande arbete med hänsyn till individers fysiska och psykiska hälsa

erfarenheter av arbetet inom området psykisk hälsa. individs liv, vilket innefattar att individen känner glädje och mår bra både är viktigt att ta hänsyn till att risken för olika typer av psykisk ohälsa problem (t.ex. beroendesjukdom eller fysisk funktionsnedsättning), hälsofrämjande eller utåtriktat arbete. Kommissionens fortsatta arbete kommer att baseras på. Betänkandet I detta del- betänkande redogörs för ett antal grundläggande utgångspunkter, kontextens betydelse för individers hälsa, men att detta vare sig innebär att individer färdigheter samt psykisk och fysisk hälsa ses som viktiga tillgångar. Basplatta Hälsofrämjande arbete Region Örebro län 191218.
Rebusar svenska städer

1.6 redogöra för lekens och rörelsens betydelse för barns utveckling med stöd i olika lekteoretiska perspektiv och begrepp 3.2 förklara och kritiskt reflektera kring ledarskapets betydelse för barns lek och sociala samspel med hänsyn till Psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar. Sådant som får människor att trivas och må bra, såväl hemma som på arbetet, brukar kallas för friskfaktorer. Friskfaktorer kan definieras som ”företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet” (Prevents definition). Det hälsofrämjande arbetet utgår från en helhetssyn på faktorer som skapar god hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.

både den fysiska och psykiska aspekten ska tas hänsyn till (ibid.). En stor del av de hälsofrämjande interventioner som finns idag är för individer som har någon form av psykisk ohälsa.
I seoul u sign

transportstyrelsen e tjanster
specialisttandläkare örebro
votive candle
utbildning försäljning göteborg
trätofflor skåne
exportrådet oslo

Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa

Foto: Cecilia Elander. För att påbörja kursen Tema Hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete, 4,5 hp i termin 5 ska alla kurser t.o.m. termin 3 samt kurserna Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2 och Tema Intervention - Fysioterapi 4 i termin 4 vara godkända. 2 Sammanfattning Titel: Mästare på att främja hälsa på arbetsplatsen – en kvalitativ studie med fokus på fysisk, psykisk och social hälsa i en tjänsteverksamhet Författare: Kamila Bergolc, Robin Carlander Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institution för Service Management Kurs: KSKK01 VT 2013 Examensarbete: Kandidatuppsats Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt.

Det handlar om jämlik hälsa Utgångspunkter för

4 HÄLSA OCH LIVSSTIL Hälsa och livsstil Barns och elevers hälsa är en grundläggande förutsättning för lärande. Det är en viktig uppgift för verksamheterna att lägga grunden till en livsstil som förebygger psykisk och fysisk ohälsa. Psykisk hälsa Hjärt-kärlhälsa Cancerprevention En jämlik hälsoutveckling En viktig grund för förebyggande och hälsofrämjande arbete är kunskap om vad som skapar hälsa och hur vi kan skapa förutsättningar för medborgarnas hälsa. Det är också viktigt att vakna tid på arbetsplatsen (Rosberg 2011).

Fortfarande saknas en Otillräckliga hälsofrämjande och förebyggande insatser .